fbpx
a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS ĮGYGENDINIMAS SVEIKI SVEIKI STUDIJOJE

Sveiki sveiki studija (toliau – Studija), tvarkydama fizinių asmenų asmens duomenis, kelia sau pagrindinį tikslą – saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma, jo teisę į asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apaugos lygį, taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir Tarybo reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Nuoroda į BDAR: 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (Tekstas svarbus EEE) – Publications Office of the EU (europa.eu)

Studija tvarko duomenų subjektų asmens duomenis tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu.

Studijos duomenų apsaugos pareigūnas

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į Studijos duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės. Siekiant užtikrinti konfidencialumą ir kreipiantis į Studijos duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija Studijos duomenų apsaugos pareigūnui.

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Studijos duomenų apsaugos pareigūne yra paskirta Justina Tuleikienė (info@sveikisveiki.lt, K. Donelaičio g. 78-1, Kaunas).

Dokumentai:

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VŠĮ SVEIKI SVEIKI STUDIJOJE TVARKOS APRAŠAS

VŠĮ SVEIKI SVEIKI STUDIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

ĮSAKYMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS DOKUMENTŲ TVIRTINIMO IR ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO

 

 

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:

Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

Faks. (8 5) 261 9494

El. p. ada@ada.lt

http://vdai.lrv.lt